We updaten onze Gebruiksvoorwaarden met ingang van 16 mei 2020.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van Baby-jungle Foto Cloud

 

 

Laatst bijgewerkt: 11 mei 2020. Vervangt alle eerdere versies.

 Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene voorwaarden ”) zijn, samen met eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden (zie artikel 1.2 hieronder) en de Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden (gezamenlijk “Voorwaarden ”), van toepassing op uw gebruik van onze website, klantenondersteuning en services zoals foto Cloud (gezamenlijk “Services ”) en van software die we opnemen als onderdeel van de Services, evenals alle applicaties, Voorbeeldbestanden en Contentbestanden (hieronder gedefinieerd), scripts, broncode, instructiesets en gerelateerde documentatie (gezamenlijk  “Software”).

Voorwoord, 

Alle content dat op de foto-Cloud staat is genomen door medewerkers van baby-jungle BV. Het aantal foto’s op de Cloud is afhankelijk van kind tot kind. Zo zijn het aantal dagen dat een kind aanwezig is en de werkdruk van de kinderverzorgers bepalend zijn. Alle medewerkers doen dit op vrijwillig basis en zijn hiervoor niet opgeleid.

   Om u te kunnen registreren voor een eigen ID moet U, 

18 jaar of ouder zijn.

Uw Kind ingeschreven zijn bij het Kinderdagverblijf Baby-jungle BV

Het privacy document ondertekent hebben (zit bij onze overeenkomst)

Akkoord gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden.

                 (Laatste update kan u raadplegen op onze website of Foto-Cloud)

Akkoord zijn met het fijt dat de foto’s of video gepost worden in een gezamenlijke map op de Foto-Cloud van Baby-jungle BV.

                         (één map of locatie voor de Olifantjes, één map of locatie voor De aapjes)

 

1. Uw overeenkomst met Baby-jungle BV voor gebruik van onze Foto-Cloud.

  1.1 Aanvullende voorwaarden . Onze Services en Software worden in licentie gegeven en niet aan u verkocht, en kunnen ook onderworpen zijn aan een of meer van de onderstaande aanvullende voorwaarden. Als er een conflict is tussen de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zijn met betrekking tot die Service of Software de Aanvullende voorwaarden van toepassing. De Aanvullende voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Zie ook de gebruiksvoorwaarden van Q-nap.  

2. Privacy.

2.1 Privacy.  Voor informatie over hoe we gegevens over u verzamelen, gebruiken, delen of verwerken, kunt u ons Privacy beleid raadplegen op  https://baby-jungle.care/disclaimer/

 2.2 Onze toegang tot uw Content . Voor zover dit wettelijk is toegestaan hebben we beperkt toegang tot uw Content (gedefinieerd in artikel 4.1 hieronder) en zullen we uw Content beperkt bekijken en beluisteren. Zo moeten we voor het uitvoeren van de Services uw Content openen, bekijken of beluisteren om (a) te reageren op verzoeken om ondersteuning; (b) fraude, beveiligingsproblemen, onwettige zaken of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken en (c) te voldoen aan de Voorwaarden.

 3. Gebruik van Services en Software.

 3.1 Licentie . Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en de wet, hebt u toegang tot en mag u gebruikmaken van de Services en Software.

 3.2 Opslag.  Wij raden u aan ook regelmatig een back-up van uw Content te maken. Binnen 30 dagen na de datum van beëindiging of verloop van uw licentietermijn worden voltooid. Aan het einde van de overgangsperiode van 30 dagen, behouden we ons het recht voor uw Content te verwijderen. 

4. Uw Content.

4.1 Content . ‘Content’ betekent al het materiaal, zoals audio – en videobestanden, foto’s, elektronische documenten of afbeeldingen, dat wij uploaden naar en importeren in de Services of Software in verband met het gebruik van de Services.   

4.2. Uw Content delen

(a) Delen. Overweeg zorgvuldig wat u wilt delen of openbaar wilt maken, aangezien u verantwoordelijk bent voor de Content die u deelt. Uw mag alleen Content delen van uw eigen kind(eren)

 (b) Mate van toegang. We controleren niet wat anderen met uw Content doen. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de beperkingen die voor uw Content gelden.

 (c) Opmerkingen. De Services en Software kunnen u toestaan om opmerkingen toe te voegen aan Content. Opmerkingen zijn niet anoniem en kunnen worden gezien door andere gebruikers. Uw opmerkingen kunnen worden verwijderd door u, andere gebruikers of ons.

 4.3 Beëindiging van licentie.

U kunt deze licentie voor uw Content op elk moment intrekken en onze rechten beëindigen door uw Content uit de Service te verwijderen. Een aantal kopieën van uw Content kan echter worden achtergehouden als onderdeel van onze routineback-ups. 

 5. Accountgegevens.  

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden. Neem echter direct contact op met de verantwoordelijke als u achter ongeoorloofd gebruik van uw account komt. U mag (a) uw accountgegevens niet delen (behalve met een bevoegde accountbeheerder) of (b) het account van iemand anders niet gebruiken. Uw accountbeheerder kan uw accountgegevens gebruiken voor beheer en gebruik van en toegang tot de Services en Software.

 6. Gedrag van gebruikers.  

6.1 Verantwoordelijk gebruik

De community ‘s van Baby-jungle bestaan vaak uit gebruikers die een bepaalde mate van beleefdheid en professionaliteit verwachten. U dient de Services en Software op een verantwoordelijke manier te gebruiken. 

 6.2 Misbruik.  

U mag de foto’s, video’s, Services of Software niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld niet:

 a)        de Foto’s, Video’s, Service of Software kopiëren, wijzigen, hosten, streamen, in sub licentie geven of doorverkopen; Het is alleen toegelaten om content te downloaden van uw eigen kinderen.

b)        anderen in staat stellen of toestaan om via uw accountgegevens de Services of Software te gebruiken; 

c)         de Software gebruiken voor het samenstellen van een database; 

d)        toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de Services of Software op andere wijze dan via de interface die wij aanbieden of toestaan; 

e)         toegangs- of gebruiksbeperkingen omzeilen die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services of Software te voorkomen; 

f)           Content delen of gedrag vertonen waardoor iemands rechten op intellectuele eigendom (“ Intellectuele eigendomsrechten”) worden geschonden, waaronder auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, handelskenmerken, patenten, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie, recht op privacy, recht op publiciteit en andere eigendomsrechten; 

g)        Content downloaden of delen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, onzedelijk of blasfemisch is, inbreuk maakt op de privacy van anderen of hatelijk is; 

h)        zich uitgeven voor een andere persoon of rechtspersoon, of onterecht beweren dat u een persoon of rechtspersoon vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met een persoon of rechtspersoon onjuist voorspiegelen; 

i)           proberen de Services en Software onklaar te maken, te beschadigen of te vernietigen; 

j)           Content of code uploaden, verzenden, opslaan of beschikbaar maken die virussen, schadelijke code, malware of componenten bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Services of Software te schaden of te beperken; 

k)         een andere gebruiker weerhouden, storen of verhinderen de Services of Software te gebruiken (zoals anderen stalken, intimideren of bedreigen, anderen aanzetten tot geweld of minderjarigen op enige manier kwaad doen); 

l)           u inlaten met kettingbrieven, junkmail, piramidespelen, phishing, spammen of andere ongevraagde berichten; 

m)     advertenties plaatsen voor producten of diensten in de Services, behalve met onze schriftelijke toestemming vooraf; 

n)        gebruikmaken van datamining of soortgelijke methoden om gegevens in verband met de Services te verzamelen en te onttrekken;  

o)        handelen in strijd met toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot en voor zover van toepassing, de COPPA of Children’s Online Privacy Protection Act, een wet ter bescherming van de online privacy van kinderen).

 6.3 We wijzen elke aansprakelijkheid af voor acties die voortvloeien uit uw gebruik van Services of Software. U mag de Services of Software naar eigen inzicht en voor eigen risico openen en gebruiken en u bent zelf aansprakelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van en de toegang tot de foto’s, Video’s, Services of Software.

 6.4 De foto’s, video’s of documenten die op onze servers staan om deze publiekelijk te delen, zijn wij niet aansprakelijk voor (a) verlies, beschadiging of schade aan uw Content; (b) het verwijderen van foto’s, video’s of documenten door een ander dan Baby-jungle; of (c) het plaatsen van uw Content door derden op andere websites of andere media.

 7. Beperking van aansprakelijkheid.

 7.1 U of iemand anders kan ons niet aansprakelijk stellen voor enig verlies van bruikbaarheid, gegevens of goodwill of winstderving en ook niet voor enige speciale, bijkomende of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoeding (ook niet als we zijn gewezen op de mogelijkheid van deze schade) met inbegrip van schade en verliezen die (a) voortvloeien uit het verlies van bruikbaarheid of gegevens of de winstderving die al dan niet te voorzien was, (b) gebaseerd zijn op een aansprakelijkheidsgrondslag, met inbegrip van nalatigheid of een andere onrechtmatige handeling; of (c) voortvloeien uit andere claims met betrekking tot uw gebruik van of toegang tot de Services of Software. Niets in de Voorwaarden kan onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid, voor doelbewust wangedrag van ons of onze medewerkers, of voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten.

7.2 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 7 zijn van toepassing voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 8. Beëindiging.

8.1 Beëindiging door u . U kunt het gebruik van de Services en Software op elk moment stopzetten. Als u uw account beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor eventuele achterstallige kosten.

 8.2 Beëindiging door ons . Als we de Voorwaarden of uw gebruik van de Service(s) beëindigen op andere dan juridische gronden, proberen we u redelijkerwijs uiterlijk 3 dagen vóór beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u aan ons verstrekt. U krijgt dan instructies voor het ophalen van uw Content. Tenzij anders is bepaald in eventuele Aanvullende voorwaarden, mogen we op elk moment uw recht op gebruik van en toegang tot de Services of Software beëindigen als:

(a) u de bepalingen in de Voorwaarden niet nakomt (of u zich dusdanig gedraagt dat u duidelijk niet van plan of in staat bent om u aan de Voorwaarden te houden); 

(b) u de eventuele kosten voor de kinderopvang bij Baby-jungle niet tijdig betaalt;

(c) u een bepaling van de Voorwaarden wezenlijk overtreedt, en (i) de overtreding niet kan worden gecorrigeerd; of (ii) wij u in kennis stellen van de overtreding en u niet binnen 7 dagen na de kennisgeving voor correctie zorgt; 

(d) u ​​ons of ons personeel fysiek, verbaal of op andere wijze mishandelt, bedreigt, treitert of lastigvalt (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken); 

(e) u herhaaldelijk te kwader trouw of zonder een redelijke basis klachten hebt ingediend en dit blijft doen nadat we u hebben gevraagd te stoppen (in dergelijke omstandigheden kunnen wij uw toegang tot de Services of Software ook opschorten of beperken); 

(f) we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval het aan u verstrekken van de Services of Software in strijd is met de wet of dat in de toekomst zal zijn); 

(g) wij ervoor kiezen de Services of Software, helemaal of gedeeltelijk, te stoppen (als het voor ons vanwege wetswijzigingen onpraktisch wordt de Services in uw regio te blijven aanbieden); of 

(h) er gedurende langere tijd geen activiteiten van uw gratis account hebben plaatsgevonden. 

8.3 Voortbestaan . Sommige of alle Services en Software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden stopgezet.

9. Onderzoeken.

 9.1 Screenen . We bekijken niet alle content die naar de Services of Software wordt geüpload, maar we mogen met behulp van beschikbare technologieën, leveranciers of processen screenen op bepaalde soorten illegale content (bijvoorbeeld kinderporno) of andere vormen van aanstootgevend(e) content of gedrag (bijvoorbeeld handelswijzen die duiden op spam of phishing, of sleutelwoorden die wijzen op porno die buiten het leeftijdsfilter om wordt gepubliceerd).

 9.2 Openbaarmaking . Wij kunnen toegang verschaffen tot informatie over u of uw gebruik van de Services of Software of deze openbaar maken: (a) als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als we een geldige dagvaarding of een geldig huiszoekingsbevel ontvangen); (b) om op uw verzoek om klantenondersteuning te reageren; of (c) als we het naar eigen inzicht nodig achten de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

 10. Geschillenbeslechting.

 10.1 Proces . U stemt ermee in dat u eventuele problemen of geschillen eerst informeel probeert op te lossen door contact met ons op te nemen. Als een geschil binnen 30 dagen na indiening niet is opgelost, moeten daaruit voortvloeiende gerechtelijke acties worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, behalve dat u daarvoor in aanmerking komende vorderingen mag indienen voor snelrecht.

10.2 Geen collectief beroep . Geschillen met ons kunnen alleen op individuele basis worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een collectief, geconsolideerd of representatief geschil.

 10.3 Rechterlijk bevel . Onverminderd het voorgaande stemt u ermee in dat in geval van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de Services of Software door u of anderen, in strijd met de Voorwaarden, wij in elk rechtsgebied het recht hebben een dwangbevel (of een equivalent type spoedeisende voorziening) aan te vragen.

  11. Updates en beschikbaarheid.

11.1 Wijzigingen in de Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden . Wij mogen deze Algemene voorwaarden, eventuele Aanvullende voorwaarden of Lidmaatschaps- en annuleringsvoorwaarden aanpassen, bijvoorbeeld om deze in overeenstemming te brengen met wetswijzigingen of wijzigingen in onze Services of Software. Bekijk de Voorwaarden regelmatig. Berichten over wijzigingen van deze Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden plaatsen we op deze pagina. Door de Services of Software te blijven gebruiken of te openen nadat de herzieningen in werking zijn getreden, stemt u in met de herziene Voorwaarden. 

11.2 Wijzigingen in de Services en Software . Wij kunnen de Services of Software (inclusief delen of functies ervan) op elk moment aanpassen, bijwerken of stopzetten zonder enige verplichting naar u of iemand anders toe. Voor wijzigingen in betaalde aanbiedingen zullen we echter redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, updates of stopzetting. Als we de Services of Software in hun geheel stopzetten, bieden we u ook een redelijke tijd om uw Content te downloaden en kunnen we u de ongebruikte vergoedingen voor die Services of Software die u vooraf hebt betaald, naar rato terugbetalen. 

11.3 Beschikbaarheid . Webpagina’s waarop de Services worden beschreven, zijn wereldwijd toegankelijk, maar dit betekent niet dat alle Services of functies van services beschikbaar zijn of dat door gebruikers gegenereerde content die beschikbaar is via de Services, wettig of beschikbaar is. In bepaalde landen kan de toegang tot bepaalde Services (of bepaalde functies van de Services, Voorbeeldbestanden of Contentbestanden) door ons of door buitenlandse overheden geblokkeerd zijn. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Services wettig of beschikbaar is waar u deze gebruikt.  

12. Overige. 

 12.1 Kennisgeving aan baby-jungle BV foto cloud . U kunt kennisgevingen naar ons sturen op het volgende adres: Baby-jungle, krommewegel 18, 9230 Wetteren, ter attentie van: Zaakvoerder. 

12.2 Kennisgeving aan u . Wij kunnen u op de hoogte stellen via e-mail, post, berichten binnen de Services of andere wettelijk erkende manieren. 

12.3 Geen overdracht . U mag deze voorwaarden of uw rechten en plichten onder de Voorwaarden alleen geheel of gedeeltelijk toewijzen of anderszins overdragen na onze schriftelijke toestemming, omdat dit anders niet rechtsgeldig is. We mogen onze rechten onder de Voorwaarden overdragen aan derden. 

12.4 Koppen . Koppen die in deze Algemene voorwaarden of Aanvullende voorwaarden worden gebruikt, worden alleen voor het gemak verstrekt en worden niet gebruikt voor interpretatie van betekenis of bedoeling. 

12.5 Scheidbaarheid . Mocht een bepaling van deze Algemene voorwaarden of eventuele Aanvullende voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de Algemene voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden onverminderd van kracht.  

12.6 Geen verklaring van afstand . Als we bepaalde bepalingen van de Voorwaarden niet afdwingen of uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van die bepalingen. 

13. DMCA. 

Wij respecteren de regelgeving i.v.m. baby’s en peuters wij verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Wij reageren op duidelijke berichten van schending van auteursrechten in overeenkomst met de Digital Millennium Copyright Act.

 

Baby-jungle BV: Krommewegel 18, 9230 Wetteren.


Baby-jungle 4 Ever!

Locatie:

Ten Ede dorp 42, 9230 Wetteren ten Ede.

Ondernemingsnummer: 0713.819.634

Dirk Balthazar: M. 0475 38 62 19

Organisatie, Facturatie, Sollicitaties,

(liefst tussen 17.00u en 21.30u)

Jolien Balthazar: M. 0496 72 96 38

Inschrijvingen, rondleidingen, Verantwoordelijke & Kinderverzorgster, pedagogische ondersteuning, klachten, Ideeën

Inhoud

© 2023 Baby-jungle. Ontstaan uit liefde voor kinderen !
%d bloggers liken dit: